Lom Kôcová - Šalková

    Lom Kôcová pri Banskej Bystrici, za miestnou časťou Šalková v smere na Môlču,  prevádzkuje spoločnosť KVEST s.r.o. od roku 1994.

Surovina: prírodné drvené kamenivo – dolomit
 

Použitie:

  • do malty, asfaltových a betónových zmesí
  • na povrchové vrstvy, podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve
  • na výstavbu ciest
  • na drobné betónové a kamenárske výrobky
  • drenáže, zásypy inžinierskych sietí
  • zimné posypy ciest, chemický priemysel

 

Certifikácia firmy Kvest  Certifikát TSÚS

V roku 2009 získala spoločnosť KVEST s.r.o. certifikát vnútropodnikovej kontroly č.1301-CPD-0566 pre kamenivo charakterizované európskymi normami ako:
•    kamenivo do betónu podľa EN 12 620
•    kamenivo do malty podľa EN 13 139
•    kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13 242.

V roku 2016 spoločnosť rozšírila certifikát navyše o:

•    kamenivo do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13 043.

Certifikát 1 2 príloha

Celý výrobný proces v Lome Kôcová sa riadi podľa „Príručky kvality systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu kameniva“. V zmysle Zákona o stavebných výrobkoch spoločnosť zároveň garantuje dodržiavanie deklarovaných parametrov a kontroly kvality výrobkov vyhlásením o parametroch v súlade  s uvedenými normami.

Výrobný proces podlieha pravidelným výrobno-kontrolným skúškam vyrábaných frakcií kameniva v skúšobnom laboratóriu, previerkam vykonávaným Technickým a  skúšobným ústavom stavebným – TSÚS Bratislava, pobočka Zvolen, ako aj každoročnej kontrole na prítomnosť rádionuklidov s kladnými výsledkami.

Dodržiavanie kvality výroby ako základnú filozofiu výroby prijali všetci pracovníci spoločnosti KVEST s.r.o. za svoju a je pre nich česť pracovať pre odberateľov  tak, aby ďalšie použitie kameniva bolo bezproblémové a bez reklamácii.
Vyhlásenie o parametroch  je predložené  odberateľovi na požiadanie na odobraté množstvo.

Popis technologickej linky lomu Kôcová

Reklamačný poriadok


Ukladanie odpadov kategórie O – ostatné

 V rámci rekultivácie  časti lomu Kôcová vykonávame v súlade  s legislatívnymi predpismi ukladanie ostatného odpadu dovezeného z mimo ťažobných priestorov.

Zoznam odpadov


Referencie - k našim odberateľom patria:

AUTODOPRAVA – Pavol SALON

BAGERSBAU s.r.o.

BIELOSTAV s.r.o.

COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.

DH-STAV s.r.o.

EUROVIA – SK, a.s.

HOLCIM a.s.

I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a.s.

ISTOS spol. s r.o.

Ján Dian – AUTODOPRAVA

Lesy SR, š.p.

Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o.

MIJAS s.r.o.

Milan Smädo – MIS, údržba ciest a komunikácií

MRA betón plus s.r.o.

OKB plus a.s.

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

RANDA + R s.r.o.

REMOS ZVOLEN s.r.o.

SlovDrill s.r.o.

STAVMAXBB s.r.o.

STAVOINDUSTRIA HSV spol. s r.o.

STRABAG s.r.o.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

TEAM s.r.o.