Zoznam odpadov Lom Kôcová

V lome Kôcová je možné ukladať odpady kategórie O-ostatné.

 

Kat. číslo odpadu

Názov odpadu :

Kategória

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 09

odpadový piesok a íly

O

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

O

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11

O

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

O

10 01 01

popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

O

10 01 02

popolček z uhlia

O

10 01 03

popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

O

10 01 15

popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

O

10 01 19

odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

O

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

O

10 02 01

odpad zo spracovania trosky

O

10 02 02

nespracovaná troska

O

10 09 03

pecná troska

O

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

O

16 11 02

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

O

16 11 04

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

O

16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

O

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

obkladačky, dlaždice a keramika

O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

17 05 08

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

O

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O

17 09 04

zmiešané odpadov zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

19 01 12

popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

O

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

O

19 01 18

odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

O

19 01 19

piesky z fluidnej vrstvy

O

19 09 04

použité aktívne uhlie

O

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

O

19 12 09

minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo

O

19 12 12

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné

ako uvedené v 19 12 11

O

19 13 02

odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

O